Loading
Schowaj menu

Konkursy

REGULAMIN KONKURSU - Miłość od pierwszego zwiedzenia

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Jacek Skotnicki, prowadzący działalność pod nazwą www.wpolskejedziemy.pl Jacek Skotnicki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościańska 16, 54-027 Wrocław, NIP: 749-158-68-80, REGON: 020120881 (dalej zwany "Organizatorem").

1.3. Sponsorem nagród w Konkursie jest MTT Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław
NIP 897 177 89 53 (dalej zwany "Sponsorem").

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wpolskejedziemy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

1.6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.7. Zgłoszona praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i zgłaszana do innych konkursów. Nadesłana praca musi być pracą autorską.

1.8. Autor pracy zgłaszanej do niniejszego Konkursu ma prawo podjęcia decyzji w sprawie oznaczenia swojej pracy swoim imieniem i nazwiskiem lub swoim pseudonimem. Bez wyraźnej informacji w sprawie oznaczenia pracy imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Autora, Organizator zastrzega sobie prawo publikacji pracy anonimowo. Autor pracy jest zobowiązany przedstawić swoją decyzję o oznaczeniu swojej pracy imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem w treści e-maila zawierającego załączoną pracę konkursową oraz zamieścić w tym e-mailu niezbędne dane, o których mowa w §3. ust. 3.3.

1.9. Gotową do zgłoszenia w Konkursie pracę należy przesłać na adres e-mailowy: redakcja@wpolskejedziemy.pl w formacie tekstowym doc., odt., txt., oraz jeśli do pracy zostanie dołączone zdjęcie, należy je wysłać w formacie .jpg, .png lub .bmp na adres e-mailowy: redakcja@wpolskejedziemy.pl. Minimalna rozdzielczość nadesłanej pracy wynosi 5 Mpix.

 

§2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.wpolskejedziemy.pl, promowany na portalu społecznościowym Facebook oraz w publikacjach i serwisach internetowych Sponsora.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 14 lutego 2017 r. do 22 lutego 2017 r. (nadsyłanie prac do godziny 23:59).

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wpolskejedziemy.pl w dniu 23 lutego 2017 r.
 

§3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu trzech czynności:

1. polubieniu naszego profilu www.wpolskejedziemy.pl na portalu społecznościowym Facebook.
2. udostępnieniu pięciu osobom posta konkursowego zamieszczonego na profilu portalu znajdującym się na portalu Facebook.
3. opisaniu jednym zdaniem miejscowości, w której można się zakochać od pierwszego zwiedzenia. Opcjonalnie do pracy można dołączyć wykonaną przez siebie fotografię ukazującą zwiedzone podczas opisywanej wycieczki miejsce np. krajobraz, obiekt zabytkowy lub atrakcję turystyczną znajdującą się na terytorium Polski.
Minimalna rozdzielczość nadesłanej pracy wynosi 5 Mpix. Przesłana praca konkursowa musi zawierać dokładny opis zawierający informację na temat ukazane - go na fotografii miejsca lub obiektu zabytkowego. Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką fotograficzną oraz zawierać dowolną ilość znaków.

3.2. Laureatami Konkursu zostanie pięć osób, których prace konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.

3.3. Zadania konkursowe należy wysyłać drogą e-mailową, pisząc na adres: redakcja@wpolskejdziemy.pl. W treści e-maila należy koniecznie podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. W e-mailu tym należy również dołączyć plik z pracą konkursową. W przypadku decyzji autora o publikacji imienia i nazwiska lub pseudonimu, o której mowa w §1. ust. 1.8., taką informację również należy napisać w e-mailu zgłoszeniowym. Jeden nadesłany e-mail może zawierać tylko jedną pracę konkursową. Ilość nadesłanych e-maili przez jednego Uczestnika Konkursu jest dowolna.

3.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 2 4 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Organizator Konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu oraz w celu opublikowania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów Konkursu na stronach serwisu www.wpolskejedziemy.pl. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3.6. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

3.7. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie w/w pracy bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili udzielenia odpowiedzi formach, takich jak formy audio, wideo, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji pracy wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie. W przypadku publikacji nadesłanych prac w w/w formach, prace te będą posiadały oznaczenie autorów za wyraźną zgodą autorów lub będą oznaczone jako anonimowe, o czym mowa w §1. ust. 1.8.

3.8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne w nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 

§4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 23 lutego 2017 r.

4.2. W konkursie przewidziano pięć nagród w postaci biletów jednoosobowych i jednodniowych uprawniających do wejścia na IX edycję Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław 2017 w Hali Stulecia w dniach 24-26 lutego 2017. Bilety będzie można wykorzystać w dowolnym dniu trwania targów.

4.3. Wartość każdej z nagród wynosi 15 zł.

4.4. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zrezygnowania z przyznania nagrody w przypadku braku zgłoszeń do Konkursu lub stwierdzenia przez Komisję Konkursową niezgodności z wymogami Konkursu w przysłanych pracach.

4.6. Laureat powiadomiony zostanie drogą e-mailową o wygranej w Konkursie. W odpowiedzi Laureat zobowiązany jest potwierdzić w odpowiedzi zwrotnej za pośrednictwem drogi e-mailowej chęć odbioru nagrody oraz swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

4.7. W przypadku, gdy Organizator skontaktuje się z Laureatem, a ten nie będzie wiedział o fakcie uczestniczenia w konkursie Organizatora lub w razie nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz.176 2000 r.) wolne od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, że wartość pojedynczej nagrody określonej w ust. 4.2 powyżej nie przekracza tej kwoty, nie powstaje obowiązek zapłaty wskazanego podatku od nagrody w niniejszym Konkursie.

4.9. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.wpolskejedziemy.pl rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mailowy Organizatora: redakcja@wpolskejedziemy.pl.

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie.

5.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym według właściwości ogólnej.

5.4. Zwycięzca Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty wskazanej w punkcie 5.1. Regulaminu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada.
 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

6.2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.wpolskejedziemy.pl.

6.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 

Wrocław, dn. 14 lutego 2017 r.